Информации

Управен суд Скопје
ул.Орце Николов б.б.,1000 Скопје
- во непосредна близина на плоштадот „Македонија“
Тел. +389 (2) 3203 200
Факс. +389 (2) 3203 281
Еmail:
upravensud_ib@yahoo.com
Работно време
од 08:30 до 16:30 часот

Управен суд

Управниот суд се основа и ја врши судската власт на целата територија на Република Македонија. Управниот суд одлучува во управен спор, по тужби против управни акти на орган на државна управа или организација.