Информации

Надлежниот суд - според местото на живеење

- Основен суд во Берово за подрачјето на општините: Берово и Пехчево;

- Основен суд во Битола за подрачјето на општините: Битола, Могила Новаци и Демир Хисар, со Судско одделение во Демир Хисар;

- Основен суд во Виница за подрачјето на општината Виница;

- Основен суд во Велес за подрачјето на општините: Велес, Градско и Чашка;

- Основен суд во Гевгелија за подрачјето на општините: Гевгелија, Богданци, Дојран и Валандово, со Судско одделение во Валандово;

- Основен суд во Гостивар за подрачјето на општините: Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша;

- Основен суд во Дебар за подрачјето на општините: Дебар и Жупа;

- Основен суд во Делчево за подрачјето на општините: Делчево и Македонска Каменица;

- Основен суд во Кавадарци за подрачјето на општините: Кавадарци и Росоман;

- Основен суд во Кичево за подрачјето на општините: Кичево, Вранештица, Другово, Зајас, Осломеј, Пласница и Македонски Брод, со Судско одделение во Македонски Брод;

- Основен суд во Кочани за подрачјето на општините: Кочани, Зрновци, и Чешиново - Облешево;

- Основен суд во Кратово за подрачјето на општината Кратово;

- Основен суд во Крива Паланка за подрачјето на општините: Крива Паланка и Ранковце;

- Основен суд во Куманово за подрачјето на општините: Куманово, Липково и Старо Нагоричане;

- Основен суд во Крушево за подрачјето на општината Крушево;

- Основен суд во Неготино за подрачјето на општините: Неготино и Демир Капија;

- Основен суд во Охрид за подрачјето на општините: Охрид и Дебарца;

- Основен суд во Прилеп за подрачјето на општините: Прилеп, Долнени и Кривогаштани; Охрид и Дебарца;

- Основен суд во Радовиш за подрачјето на општините: Радовиш и Конче; Кривогаштани; Охрид и Дебарца;

- Основен суд во Ресен за подрачјето на општината Ресен;

- Основен суд во Свети Николе за подрачјето на општините: Свети Николе и Лозово;

- Основен суд Скопје I - Скопје за подрачјето на општините: Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Сарај, Кисела Вода, Аеродром, Бутел, Гази Баба, Чаир , Шуто Оризари, Чучер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, Петровец, Илинден и Арачиново;

- Основен суд во Струга за подрачјето на општините: Струга и Вевчани;

- Основен суд во Струмица за подрачјето на општините: Струмица, Василево, Босилово и Ново Село;

- Основен суд во Тетово за подрачјето на општините: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце;

- Основен суд во Штип за подрачјето на општините: Штип, Карбинци и Пробиштип, со Судско одделение во Пробиштип.

Уверение дека не е изречена санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност

Образецот на молбата за издавање на уверение дека против лицето не е изречена санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност ја издава надлежниот суд според живеалиштето на лицето. 

– Уплата од 298,00 денари судска такса на следната сметка:

Назив и седиште на примач: Буџет на РМ
Банка на примач: Народна Банка на РМ
Трансакциона сметка: 100000000063095
Износ: 298,00 денари
Уплатна сметка: 840-XXX (ознака на општината)-03359
Приходна шифра и програма: 722213 00
Цел на дознака: Судскa таксa за уверение

Ако странката бара уверение за трето лице потребно е полномошно заверено на нотар.