Информации

Управа за јавни приходи на РМ
Генерална дирекција
бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
Тел.
+389 (2) 3299 500; 075/346 986
Факс
+389 (2) 3281 010
Email:
info@ujp.gov.mk
Инфо центар:
0800 33 000
Пријави неправилности::
198
Работно време
од понеделник до петок
од 08:30 до 16:30 часот Регионални дирекции

Увeрение за платени даноци и придонеси

Опис на постапка

1. По претходно поднесено барање во писмена форма (образец БПДП/ФЛ) до надлежната даночна канцеларија и исполнување на условите за издавање на уверението (граѓанинот да нема неподмирени даночни обврски и придонеси по сите основи), Управата за јавни приходи издава „Уверение за платени даноци и придонеси“ за физички лица, по следните основи:

 • за отпуст на државјанство
 • за добивање виза за патување
 • за заверка на купопродажен договор
 • за регулирање на стаж (земјоделци,самостојни вршители на дејност)
 • за пред банка
 • за пред суд
 • за земјоделски кредит и други кредити
 • за промена на презиме
 • пензија (за пред ФПИОМ) – доколку уверението за платени даноци и придонеси ви е потребно по основ остварување право на пензија и истото треба да го приложите пред ФПИОМ, пополнете во делот “Период“ и во соодветните полиња (од -до) наведете го периодот за кој го барате податокот за платените даноци и придонеси.
 • по други основи

2. За издавање на „Уверение за платени даноци и придонеси“ предвидено е плаќање на административни такси во вкупен износ од 100,00 денари, односно:

 • 50,00 денари за барањето и
 • 50,00 денари за уверението.
Административната такса може да ја платите на уплатница налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„. По праќањето на пораката повратно добивате Трансакциски код (кој се состои од 10 бројки), во кој случај во Барањето задолжително го наведувате трансакцискиот код.

3. Уверението се издава во два примерока. Едниот примерок му се дава на даночниот обврзник, а другиот примерок останува во Управата за јавни приходи.

4. Доколку даночниот обврзник врз основа на доказите со кои располага смета дека уверението не му е издадено во согласност со податоците од службената евиденција, може да бара од УЈП измена на уверението или да му се издаде ново уверение, со истовремено приложување на доказите.

Времетраење на услугата: уверението се  издава веднаш или најдоцна во рок од 15 дена од денот на поднесување на барањето.

Одбивање на барањето

Барањето за издавање на уверение се одбива во случаи кога даночниот обврзник ги нема подмирено, односно должи данок и придонес кон Управата за јавни приходи.

 • Во ваков случај УЈП ја запира постапката за издавање на уверение за платени даноци и придонеси и едновремено му наложува на даночниот обврзник во рок од 8 дена од денот на доставување на Заклучокот да го плати долгуваниот данок и придонес.
 • Доколку во предвидениот рок од 8 дена, по доставувањето на Заклучокот даночниот обврзник не ги плати долгуваните даноци и придонеси, УЈП ќе донесе решение со кое ќе се одбие барањето за издавање на уверение за платени даноци и придонеси. Во Решението ќе биде наведено образложение за причините за одбивање на барањето за издавање на уверение.

Издавање на уверение во случаи на одобрено плаќање на даночните обврски на рати

Во случаите кога на даночниот обврзник му е одобрено одложено плаќање на даночните обврски на рати, а истиот поднел Барање за издавање на Уверение за платени даноци и придонеси, Управата за јавни приходи може да му издаде Уверение во кое е забележано дека обврзникот има неплатени обврски за кои му е одобрен репрограм.

 • Ова е можно само доколку даночниот обврзник се придржува на роковите во Решението и навремено ги уплаќа ратите, како што е утврдено и доколку сите останати даночни обврски за кои не е одобрен репрограм му се намирени.

Доколку постапката по Барање за одложено плаќање на даночните обврски на рати е во тек и се уште не е завршена со донесување на Решение, а даночниот обврзник во меѓувреме поднел Барање за издавање на Уверение за платени даноци и придонеси, во таков случај уверение нема да му се издаде, се додека не биде донесено Решение за одложено плаќање на даночните обврски и не се отпочне со плаќање на ратите, за да се потврди сериозноста на даночниот обврзник кон своите даночни обврски.

 • Во овој случај, во уверението ќе биде забележано дека даночниот обврзник има обврски за кои УЈП му дала согласност за плаќање на рати и дека доспеаните рати навремено ги измирува.

Потребни документи

 • Барање за издавање на Уверение за платени даноци и придонеси (образец БПДП/ФЛ);
 • Уплата од 50,00 денари административна такса  за барање (уплатница);
 • Уплата од 50,00 денари административна такса за уверение (уплатница) и
 • Документ за идентификација.