Информации

ул.„Никола Парапунов„ б.б. (02) 3061-536
службено лице: Лидија Каначковиќ e-mail: vusskopje@yahoo.com

Виш управен суд

Вишиот управен суд е надлежен:

  1. да решава по жалбите против одлуките на Управниот суд;
  2. да одлучува за судир на надлежности меѓу органите на Републиката, меѓу општините и градот Скопје, меѓу општините на градот Скопје и по споровите настанати за судир на надлежности меѓу општините и градот Скопје и носителите на јавните овластувања, ако тоа е предвидено со закон, доколку со Уставот или законите не е предвидена поинаква судска заштита и
  3. да врши други работи определени со закон.