/ Прочитано:

866

Собранието ја усвои Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година

Четврток, 24 јануари 2013 – Собранието на  52-та седница ја усвои Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 година.

Приоритети на Стратегијата за развој на културата во наредните 5 години се :

  • поддршка на традиционалните творечки и применети уметности и заштита на културното наследство;
  • создавање општествен амбиент кој ќе овозможи имплементација на новите технологии во сферата на културата и уметноста и кој ќе го поттикне развојот на креативните индустрии, на културниот менаџмент и маркетинг и  на приватните иницијативи.

Стратегијата го дефинира националниот интерес на државата во културата во широк дијапазон, како:

1. Уметничко творештво во коешто спаѓаат: книжевноста, издаваштвото, сликарството, вајарството, музиката, театарот, филмот, балетот и современиот танц;

2. Културното наследство во коешто спаѓаат: недвижното културно наследство, движното културно наследство – библиотечната, музејската и дејноста за заштита на аудиовизуелните добра и духовното културно наследство;

3. Областите кои се комплементарни со културата, како:

  • науката и образованието,
  • менаџментот и маркетингот,
  • креативните индустрии, новите технологии и медиуми во производството, дистрибуцијата и рецепцијата на културата,
  • алтернативните културни изразувања,
  • културниот туризам,
  • дигитализацијата на културното наследство и на современото творештво,
  • интермедијалните и мултимедијалните креативни практики и
  • меѓународната културна политика.