/ Прочитано:

1.468

Содржината на наредбите за посебните истражни мерки според новите измени на ЗКП

Со новите измени на ЗКП се менува и членот 257 од Законот, кој се однесува на содржината на наредбата и на привремената писмена наредба.

Како што се определува во законските измени, наредбата со која се определува една или повеќе посебни истражни мерки содржи:

– законски назив на кривичното дело,

– лицето или предметите врз кои ќе се применат мерките,

– техничките средства кои ќе се применат,

– обемот и местото на спроведување на мерките,

– сознанијата и доказите врз основа на кои се засноваат основите на сомневање и образложение за причините поради кои податоците или доказите не можат да се соберат на друг начин,

– органот што треба да ја спроведе наредбата и

– времетраењето на мерката.

Привремената писмена наредба покрај овие елементи содржи и податоци за времето (ден, месец, година, час и минута) кога надлежниот јавен обвинител усно од надлежниот судија побарал издавање на привремената писмена наредба.

Наредбата, односно привремената писмена наредба за следење и снимање на комуникациите од, треба да ги содржат и видот на телекомуникацискиот систем, телефонскиот број или друг податок за идентификација на телекомуникацискиот приклучок, како и идентификацискиот број за секој од нив поодделно.

Анонимизираниот примерок на наредбата односно привремената писмена наредба се доставува до Оперативно-техничката агенција ги содржи:

– број на наредбата и органот кој ја издал,

– техничките средства кои ќе се применат,

– времетраењето на посебните истражни мерки и идентификациониот број и

– видот на телекомуникацискиот систем, телефонскиот број или друг податок за идентификација, како и идентификацискиот број за секој од нив поодделно.

Анонимизираниот примерок од наредбата односно привремената писмена наредба од ставовите, кој за потребите на надзорот и контролата што се врши согласно одредбите на овој закон, содржи податоци за:

– бројот на наредбата и органот кој ја издал,

–  времетраење на мерката и

– идентификацискиот број.

Анонимизацијата на податоците во наредбата, односно привремената писмена наредба   ја врши судијата кој ја издал наредбата.

Начинот на анонимизацијата и на евидентирањето во соодветниот уписник во судот на анонимизираните примероци го пропишува министерот за правда.

Донесени измените на законите за судовите, за јавното обвинителство и за кривичната постапка

М.В