Соопштение на Судскиот совет за разрешувањето на судија

„Судскиот совет на Република Северна Македонија известува дека на 366. седница одржана на ден 11.3.2021 година донесе одлука со која еден судија се разрешува од вршење на судиската функција поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција и истовремено донесена е одлука со која времено се оддалечува од вршење на судиската функција до правосилно завршување на постапката“, се вели, меѓу другото, во соопштението на Судскиот совет.

М.В