/ Прочитано:

2.930

Соопштенија на МОН за правото на студентска стипендија и за правото на ученичка стипендија

Рокот за продолжување на правото на студентска стипендија е до 30 октомври

„Се известуваат сите корисници на правото на студентска стипендија остварено во некоја од изминатите академски години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, дека рокот за достава на документите до Министерството за образование и наука почнува на 01.10.2021 и трае до 30.10.2021 година.

Корисникот на стипендија треба да достави Потврда за запишан нареден семестар, односно година на студирање и уверение/потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години и индекс на увид, како докази дека има положено 80% односно 90% (зависно од типот на стипендија кој го користи) од предвидените испити, односно дека го одржал просечниот успех на студирањето, согласно договорот за стипендија.

Документите се доставуваат електронски со прикачување на соодветната документација на  http://e-uslugi.mon.gov.mkа доколку студентите не се во можност да ги достават електронски истите се доставуваат преку писарницата на Министерството за образование и наука или по пошта (препорачана пратка со повратница) на адреса: бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје или директно во Министерството“, соопштуваат од МОН.

Рокот за продолжување на правото на ученичка стипендија е до 30 септември

„Се известуваат сите корисници на правото на ученичка стипендија остварено во некоја од изминатите учебни години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, дека рокот за достава на документите до Министерството за образование и наука почнува од 01.09.2021 и трае до 30.09.2021 година.

Корисникот на стипендија треба да достави Потврда за редовен ученик за учебната 2021/2022 година и копија од последното свидителство.

Документите се доставуваат електронски со прикачување на соодветната документација на  http://e-uslugi.mon.gov.mkа доколку ученикот не е во можност да достави електронски, документите се доставуваат преку писарницата на Министерството за образование и наука или по пошта (препорачана пратка со повратница) на адреса: бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје или директно во Министерството“, соопштуваат од МОН.

М.В