Таг: член 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање