/ Прочитано:

1.454

Учесниците со одлични впечатоци од обуката на Академик за примената на ЗОУП

Академик одржа обука за примената на Законот за општата управна постапка во решавањето на управните работи и остварувањето на правата на странките во постапката, на која предавачи беа  управни инспектори во Државниот управен инспекторат.

Пред големиот број учесници на обуката се дадоа детални одговори на многу прашања кои произлегуваат од секојдневното применување на Законот дури и по 2 години од почетокот неговата примена.

Во таа насока, на обуката поконкретно се говореше за основите на Законот за општата управна постапка, потоа за управната постапка пред првостепениот орган, за правните лекови во постапката, како и за правилното применување на законските одредби во практиката.

„Она што е значајно за обуките во организација на Академик е што има непосредно разменување на искуства во врска со примената на законите. Ова посебно се однесува за примената на ЗОУП кој е многу важен закон за органите на државната управа. Во таа смисла, темата на обуката е одлична и многу актуелна. За темата говореа предавачки кои имаат максимално познавање на законската материја и кои знаат како да го пренесат своето знаење. Токму ова, заедно со одличната организација на обуките на Академик им дава извонреден квалитет“, велат учесниците на обуката.

Предавачките преку практични примери ни разјаснија многу дилеми во врска со примената на ЗОУП“, вели Славица Игњатовска од Општина Кавадарци.

Предавачките се перфектни. Потковани се со големо знаење и искуство и пријатно комуникативни“, истакнува Ивица Димовски од Општина Куманово.

Нашата посета на обуката за примена на новиот ЗОУП е од големо значење бидејќи го надополнува нашето познавање на постапката, како во поглед на подготовката на актите така и во поглед на постапувањето со странките и другите органи. На обуката се разјаснија сите нејасни работи за да можеме во иднина полесно и побрзо да ги извршуваме работите во пракса“, вели Анета Ташева од Општина Кавадарци.

Верица Стојанова од Кабинетот на Претседателот, Ана Давидкова од Општина Штип, Лазар Хаџи Николов од Општина Штип, Елена Трајкова од Општина Кавадарци, Александар Гелевски од Општина Куманово и Емилија Сларадис-Јаневска од Општина Куманово потенцираат дека обуката имала одлична организација, со соодветен временски распоред на предавањата и со многу корисни предавања.

Предавачките беа одлично подготвени и одлично го пренесоа своето знаење“, нагласуваат Ива Венцовска од Општина Куманово, Ленче Чиркова од Општина Кавадарци, Игор Петрески од Општина Охрид, Стојкоски Гоце од Општина Охрид  и  Трајче Ристов од Општина Штип.

„Организацијата на обуката беше одлична. Предавачките исто така“, истакнуваат Драган Јовановски од Општина Куманово, Фатмир Старова и Игор Неделковски од Дирекцијата за технолошко индустриски и развојни зони.