Усвоени стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе

Владата ги усвои стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе. Тие уредуваат постапки, процедури и начини на обезбедување помош и заштита на сите жртви на трговија со луѓе, без разлика дали се домашни или странски државјани, со легален или илегален влез во државата, преку сеопфатен приод заснован на човекови права и насочен кон жртвата во форма на институционализирани рамки на соработка.

Стандардните оперативни процедури треба да овозможат координирано постапување и партнерство на сите страни вклучени во борбата против трговијата со луѓе на локално, национално и меѓународно ниво, заради заштита на човековите права на жртвите, подобрување на идентификацијата на жртвите на трговија со луѓе, како и да дадат насоки за давање помош и заштита на жртвите на трговија со луѓе во согласност со нивните човековите права.