/ Прочитано:

1.759

Утврден Предлог-законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти

Владата го утврди Предлог-законот за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти.

„Со Предлог-законот се предвидува можност за утврдување на правен статус на бесправните објекти од значење за Републиката и од локално значење, кои се предвидени со Законот за градење или со друг закон, а кои претставуваат градежна и функционална целина заклучно со 1 октомври 2019 година.

Предмет на овој закон се и бесправните објекти од јавен интерес утврден со закон, чии иматели се државни органи или единици на локална самоуправа или правни субјекти основани од Република Северна Македонија, односно од единиците на локална самоуправа, кои заклучно со 1 октомври 2019 година се градежна целина, а не и функционална целина.

Предлог-законот не ги опфаќа сите видови на бесправни објекти изградени во границите на Охридскиот Регион во кој се наоѓа природното и културното наследство запишано во Списокот на Конвенцијата на УНЕСКО, во границите утврдени со Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион, како и станбените згради и доградбите и надградбите на истите“, образложуваат од Владата.

Новите измени на Законот за катастар на недвижности наскоро во владина процедура

Законски новини за легализацијата на бесправните објекти и за данокот на додадена вредност

Измени на Законот за катастар на недвижности за подобрување на квалитетот на запишаните податоци

Измените на Законот за катастарот и новиот Закон за урбанистичко планирање влегуваат во собраниска процедура 

Законите за урбанистичко планирање, за финансиска дисциплина и за бесплатна правна помош на владина седница

Стратешкиот план на Катастарот за 2019 година ќе се реализира со годишна програма

Министерството за правда го објави текстот на измените на Законот за катастар на недвижности, во кои има повеќе значајни новини

Министерството за правда подготвува измени на Законот за катастар на недвижности за подобрување на квалитетот на запишаните права

Градежните компании со конкретни предлози за измените на законите од областа на градењето и урбанизмот

Компаниите укажуваат на недоречености во градежната регулатива

Измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање и на Законот за градење во собраниска процедура

Градежниците предлагаат промени на повеќе прописи од областа на градежништвото и безбедноста при работа

Потребна е реформа на законодавството од областа на градењето која ќе го заштити јавниот интерес

М.В