/ Прочитано:

6.945

Видови приходи кои подлежат на оданочување со персоналниот данок на доход

Граѓанинот на Република Македонија (резидент на Република Македонија) кој остварува приходи од земјата и странство е обврзник на персоналниот данок на доход и сите приходи кои ги остварува во текот на една календарска година треба да ги пријави во Управата за јавни приходи.

Од УЈП образложуваат дека доколку граѓанинот е нерезидент кој остварува приходи на територијата на Република Македонија, има обврска да поднесе даночна пријава за секој од приходите што ги остварува, а за кои е предвидено плаќање данок на доход врз основа на решение на органот за јавни приходи.

Приходите кои ги остваруваат граѓаните во земјата и странство, а кои подлежат на оданочување треба да се пријават во УЈП. За таа цел од УЈП образложуваат дека приходи кои подлежат на оданочување со персоналниот данок на доход се следните:

Лични примања

За лични примања се сметаат сите приходи што сте ги оствариле по основ на плати и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност, надоместоци на трошоци од работен однос и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа, пензии, примања од членување на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва, примања кои ги остварувате затоа што сте функционер, пратеник, советник или носител на јавна функција, или сте оствариле примања како професионален спортист (по основ на премии, трансфери и сл.), секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.

Приходите можат да бидат исплатени во пари, бонови, парични потврди, акции, стоки или во некој друг облик кој има парична вредност. Вашиот работодавач (исплатувач на приходот) е должен да го пресмета и да го уплати персоналниот данок на доход и при секоја исплата на приход да ви издаде примерок од пресметката за платениот персонален данок и придонеси, како и збирен податок за вкупно платениот данок (аконтација) во текот на 2016 година најдоцна до 25 јануари 2017 година. Доколку освен плата, односно пензија, во 2016 година сте оствариле и приходи по други основи, должни сте да поднесете Годишна даночна пријава.

Приходи од самостојна дејност

Приходи од самостојна дејност се приходите остварени од вршење на стопанска дејност, од давање на професионални и други интелектуални услуги, приходите од земјоделска дејност, од занаетчиска дејност и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи. Како вршител на самостојна дејност должни сте најдоцна до 15 март 2017 година до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар да ги доставите обрасците „Б” и „ПДД-ДБ”.

Доколку како вршител на самостојна дејност во 2016 година покрај приходи од самостојна дејност сте оствариле и приходи по други основи, должни сте да поднесете и Годишна даночна пријава.

Приходи од имот и имотни права

Доколку во 2016 година сте оствариле приходи од имот и имотни права, односно издавате под закуп (кирија) или подзакуп земјиште, станбени или деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови имот, покрај обврската да поднесете аконтативна даночна пријава (образец „ПДД-АДП/ПИ“) во рок од 15 дена од денот на остварување на приходот, задолжително по истекот на годината треба да поднесете и Годишна даночна пријава.

Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост

За исплатените приходи од авторски права (пр. остварувате приходи од агенции, врз основа на склучен договор за поседување и заштита на авторското право) или приходи од права од индустриска сопственост (пр. склучите договор за користење на патентиран производ, договор за користење на трговска марка итн.), исплатувачот на приходот е должен во моментот на исплатата на приходот да го пресмета и уплати данокот на доход и да ви издаде примерок од пресметката за платениот персонален данок. За остварените приходи задолжително по истекот на годината, треба да поднесете и Годишна даночна пријава.

 Приходи од капитал

За остварените приходи од капитал во 2016 година, како дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правни и физички лица, камати по заеми дадени на физички и правни лица и камати по обврзници или други хартии од вредност, исплатувачот на приходот треба да го пресмета данокот на доход за секој поединечно исплатен приход, а вие сте должни до 15 март 2017 година да поднесете Годишна даночна пријава.

Приходи од капитални добивки

Приходите остварени од капитални добивки (приходи од продажба на учеството во капиталот и на недвижен имот), покрај тоа што сте имале обврска да ги пријавите во УЈП во рок од 15 дена од денот на остварување на приходот, на образецот „ПДД-АДП/КД“, за нив треба да поднесете и Годишна даночна пријава до 15 март 2017 година.

Оданочувањето на капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност не се извршува во рамките на периодот од 1 јануари 2013 година до 31 декември 2018 година.

Добивки од игри на среќа

Ако во 2016 година сте оствариле добивка од општите игри на среќа (ТВ-квизови, наградни игри, лотарија и сл.) во износ поголем од 5 000 денари (во пари, хартии од вредност, во натура, наградни патувања или во некој друг вид), приредувачот на игри на среќа е должен при исплата на добивката да ви издаде примерок од пресметката на персоналниот данок. Вие задолжително треба да поднесете Годишна даночна пријава.

Други приходи

Ако од правно лице ви се исплатени „други приходи“ кои не се набројани претходно, ниту се ослободени од обврска за оданочување, исплатувачот на приходот треба да го пресмета данокот на доход за секој поединечно исплатен приход, а вие сте должни до 15 март 2017 година да поднесете Годишна даночна пријава. Во случај да остварувате „други приходи“ (приходи остварени со стекнување на хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок) истите треба да ги пријавите во УЈП на образец „ПДД-АДП/ДП“ во рок од 15 дена од денот на остварување на приходот, но и да поднесете Годишна даночна пријава по истекот на календарската година.

Задолжително поднесете Годишна даночна пријава, доколку во текот на 2016 година:

  • сте издавале под закуп (кирија) или подзакуп: станбен или деловен простор, гаража, земјиште, викендичка, опрема, превозни средства или друг вид на имот;
  • сте склучиле авторски договор, односно сте оствариле приход од авторски права и права од индустриска сопственост;
  • ви била исплатена дивиденда или камати по основ на заем исплатен на физичко или правно лице;
  • сте оствариле капитална добивка од продажба на учество во капитал (продажба на удел) и недвижен имот;
  • сте оствариле добивка од општите игри на среќа во износ поголем од 5 000 денари (од лото, од наградни игри…);
  • имате лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија;
  • работно сте ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација во РМ, односно имате лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави во РМ или пак остварувате лични примања кај претставници и службеници на претставништвата кои уживаат дипломатски имунитет и
  • сте оствариле и „други приходи”.

Не сте должни да поднесете Годишна даночна пријава доколку во текот на годината имате остварено поединечно само приход од: плата; пензија; земјоделска дејност и самостојна дејност.

Добивките од посебните игри на среќа остварени во текот на 2016 година, немате обврска да ги пријавите во Годишната даночна пријава.

M.В