/ Прочитано:

1.644

Во подготовка измени на законите за административните службеници и за вработените во јавниот сектор

Министерството за информатичко општество и администрација подготвува измени на Законот за административните службеници и на Законот за вработените во јавниот сектор. Целта на законските решенија, кои се во подготовка, е подобрување на постојната законска регулатива.

Со измените на Законот за административни службеници,  велат од МИОА, ќе се поедностават постапките за вработување и унапредување на административните службеници, постапката за утврдување на дисциплинската и материјална одговорност и ќе се изврши корекција на системот за управување со ефектот со цел надминување на слабостите на постојниот систем.

„Со измените на Законот за вработените во јавниот сектор, се вршат интервенции во опфатот и класификацијата на работните места во јавниот сектор, се доуредуваат постапките за вработување, унапредување, управување со ефектот и дисциплинската одговорност на вработените во јавниот сектор и се вршат суштински измени кај постапките за мобилност и изготвувањето на годишните планови“, посочуваат од МИОА.

Заклучоци во врска со Извештајот за Стратегијата за реформа на јавната администрација

Презентиран Годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018 – 2022

Презентација на Извештајот за Стратегијата за реформа на јавната администрација

Граѓаните се жалат на долгото траење на процедурите во администрацијата

Измените на Законот за вработените во јавниот сектор пред Законодавно-правната комисија

Консултативен процес на МИОА за измените на законите за вработените во јавниот сектор и за административните службеници

Јавна расправа за измените на законите за вработените во јавниот сектор и за административните службеници

Годишен извештај и препораки на Агенцијата за администрација

Јавна расправа за Законот за висока раководна служба

М.В