/ Прочитано:

494

Во подготовка измени на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци

Министерството за правда подготвува измени на Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија. Целта на воспоставувањето на НИПП е олеснување на пристапот, размената, употребата и дистрибуцијата на стандардизирани геопросторни податоци и услуги на ефикасен, ефективен и усогласен начин.

„Во НИПП, согласно Законот, членуваат 20 институции. Воспоставувањето на националната инфраструктура на просторни податоци (НИПП) во Република Северна Македонија е регулирано со Законот за националната инфраструктура на просторните податоци на Република Македонија. Во Законот е транспонирана европската директива INSPIRE (2007/2/EC), со која се регулира воспоставувањето на инфраструктурата на просторни податоци во Европската заедница“, образложуваат од Министерството.

М.В