/ Прочитано:

2.203

Во подготовка измени на Законот за полиција

Министерството за внатрешни работи известува дека во тек е подготовка на измени на Законот за полиција. Со овој закон се уредуваат полициските работи, организацијата на полицијата, полициските овластувања и правата и обврските што произлегуваат од работниот однос на полициските службеници во Министерството за внатрешни работи што не се уредени со Законот за внатрешни работи.

„Со Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за полиција се врши ревидирање на конкретни одредби од Законот за полиција, како резултат на неговата досегашна практична имплементација, а со цел нивно допрецизирање, усогласување со закони донесени во периодот по донесување на основниот текст на Законот за полиција, како и содржинско и нормативно-правно унапредување на предвидените законски решенија во правец на нивна доследна практична примена. Со законот чие донесување се предлага, се пристапи кон ревидирање на одредени решенија содржани во Законот за полиција што се однесуваат на начинот на преземање одредени полициски овластувања, водење на евиденциите во полицијата, усогласување со Законот за прекршоците (‘Службен весник на РМ‘ бр. 124/15), како и содржинско односно нормативно-правно подобрување на текстот на законот. Со усвојување на предложениот закон ќе се овозможи содржинско и нормативно-правно допрецизирање на законските решенија“, велат од Министерството за внатрешни работи.

М.В