/ Прочитано:

926

Во подготовка измени на Законот за водите

Министерство за животна средина и просторно планирање подготвува измени на Законот за одите. Предложените измени и дополнувања на Законот за водите имаат за цел да обезбедат заштита, зачувување и подобрување на водните ресурси преку рационално и одржливо користење на водите, кое ќе се обезбеди со јасно дефинирани постапки за користење на водите, испуштање во водите и заштита на режимот на водите.