/ Прочитано:

477

Во подготовка нов Закон за културното наследство

Министерството за култура подготвува нов Закон за културното наследство. Целта на предложениот закон е создавање на кохерентен систем за заштита и козервација на културното наследство и на регулатива компатибилна со меѓунродните стандарди и практики.

„Законот за заштита на културното наследство, донесен во 2004 година, содржи солидни правни основи за заштита на културното наследство усогласени со меѓународните документи и стандарди, но во примената покажа низа слабости кои негативно влијаат на целокупниот систем на оставарување на заштитата на културното наследство. Со новиот Закон за културното наследство се врши усогласување со меѓународните договори, се конкретизира грижата и одговорноста на сите релевантни субјекти во системот на заштита и конзервација на културното наследство преку воспоставување на нова различна организациона поставеност на институциите, се редефинира системот за избор и реизбор на стручни звања, се создаваат основи за издавање на лиценци, се унапредува заштитата на нематеријалното културно наследство“, се вели во законското образложение.

М.В