/ Прочитано:

789

Водич низ политиките, институциите и законодавството на Европската Унија: Правда, слобода, безбедност

 

 

 

ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии објави Водич низ политиките, институциите и законодавството на Европската Унија: Правда, слобода, безбедност.

Она што го разликува овој документ од сите досегашни препораки и документи за јавни политики објавени на теми поврзани со Европската Унија е што ова четиво има цел да ги води читателите низ комплексната правна и институцио­нална структура на областите во рамките на Поглавјето 24.

Потребата од создавањето на овој документ произлегува од фактот што,  за разлика од поголемиот дел од другите поглавја, Поглавјето 24 не подраз­бира една заедничка политика на правда, слобода и безбедност. Со оглед на обемноста и сеопфатноста, постојат одделни заеднички политики што се составен дел на ова подрачје, но дел од политиките сè уште се во фаза на развој.

Документот дава историски осврт на развојот на Европската Унија како област на правда, слобода и безбедност, процесот на пристапните преговори и клучните фази низ кои Република Северна Маке­донија ќе треба да помине на па­тот кон европската интеграција и ја претставува концептуалната, стратегиска, правна и институ­ционална рамка за секое од подрачјата во рамките на Поглавјето 24.

Водичот вклучува и финансиската рамка за Поглавјето 24 и финансиските инструменти што ѝ се на располагање на Северна Македонија за натамош­но усогласување на законодавството и институционалниот и администра­тивен капацитет за спроведување.

За подготовката на овој водич беа користени официјалните извори на ин­ституциите на Европската Унија, извештајот на Европската комисија за на­предокот на Северна Македонија, како и академска литература, извештаи на институции и други документи. Водичот низ политиките на ЕУ за слобо­да, безбедност и правда од авторите Соња Стојановиќ-Гајиќ и Дражен Мара­виќ, како сеопфатен сличен релевантен документ издаден во регионот на Западен Балкан, исто така, претставуваше важен извор и појдовна точка за натамошна разработка на секоја од областите.

Професионалното искуство и знаење на авторките и автори­те беше најважниот ресурс што овозможи реализација на основната идеја за креирање практичен и релевантен водич, кој ќе им биде на располагање на сите чинители во македонското општество што се директно или инди­ректно засегнати од евроинтеграциските процеси.

Водич низ политиките, институциите и законодавството на Европската Унија: Правда, слобода, безбедност

M.В