/ Прочитано:

3.887

Вонбрачна заeдница

„Заедница на живот на маж и жена која не е заснована во согласност со одредбите на овој закон (вонбрачна заедница) и која траела најмалку една година, е изедначена со брачната заедница во поглед на правото на меѓусебно издржување и имотот стекнат за време на траењето на таа заедница“, се пропишува во членот 13 од Законот за семејството.

Доколку сакате да го видите целиот закон, или треба да консултирате и други прописи на оваа тема, претплатете се на www.akademika.com.mk.