/ Прочитано:

1.243

Времено се прекинуваат постапките за издавање одобренија за градење во Охрид

„До донесување на Планот за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион  времено се прекинуваат постапките за издавање одобрение за градење и постапките за вклопување на бесправно изградени објекти и времено се прекинуваат постапките за изработување и донесување на урбанистички планови, урбанистичко – плански и урбанистичко – проектни документации, како и постапувањето по донесените урбанистички планови, урбанистичко – плански и урбанистичко – проектни документации. Овие активности ќе продолжат по донесувањето на Планот за управување со природното и културното наследство“,  соопштуваат од Владата.

Новиот Закон за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион ќе влезе во собраниска процедура

УНЕСКО препорачува Охрид да се стави на листата на загрозено светско наследство и бара мораториум на градбите

Потребна е ревизија на регулативата за управувањето со светското природно и културно наследство во Охридскиот Регион

Се подготвува нов Закон за управување со природното и културното наследство во Охридскиот Регион

Екологистите со писмо до пратениците бараат мораториум на  инфраструктурните проекти  на охридското крајбрежје

М.В