/ Прочитано:

1.325

Заклучоци на стручниот колегиум на Јавното обвинителство за начелното правно мислење на Врховниот суд

Јавното обвинителство во целост ги објави заклучоците на стручниот колегиум на Јавното обвинителство во врска со начелното правно мислење на Врховниот суд. Заклучоците го пренесуваме изворно:

„Jавниот обвинител на Република Македонија на проширен колегиум со вишите јавни обвинители на Вишите јавни обвинителства Скопје, Гостивар, Штип и Битола и јавниот обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција на 7.2.2019 година заради законито постапување на обвинителството и нарушувањето на принципот на легалитет на кривичното гонење го разгледаа начелното правно мислење на Врховниот суд на Република Македонија донесено на 30.1.2019 година и донесоа заклучоци:

– Начелното правно мислење на Врховниот суд на Република Македонија ја нарушува законитоста во постапувањето на јавните обвинителства и судовите, поради што Јавниот обвинител на Република Македонија до Собранието на Република Македонија ќе поднесе барање за давање автентично толкување на член 22 од Законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела  поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, согласно член 175 од Деловникот на Собранието на Република Македонија.

– Начелното правно мислење на Врховниот суд на Република Македонија е донесено без да постои различна примена на законите од пониските судови и не се заснова на одредбите, смислата и содржината на Законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела  поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и е противречно само на себе. Наспроти одредбата од член 22 од Законот, дека ова јавно обвинителство во рок од  18 месеци од примањето на материјалите и преземањето на предметите може да покрене обвинение или да донесе наредба за запирање на истражна постапка, во начелното правно мислење, и покрај тоа што тие се наведуваат како кумулативен услов, овој рок во мислењето се смета само од денот на приемот на материјалите, занемарувајќи го денот на преземањето на предметите. Со начелното правно мислење Врховниот суд излегол надвор од законските надлежности, толкувајќи конкретна законска одредба со што создадена е правна несигурност.

– Јавниот обвинител на Република Македонија и проширениот колегиум на јавните обвинители ги поддржуваат јавните обвинители да опстојат на законските принципи и постапувањето по предметите, а очекуваат дека  и судиите на пониските судови одлуките ќе ги засноваат на законот во функција на остварувањето на владеење на правото.​

Начелото на легалитет од член 39 од Законот за кривична постапка му дава основно право и должност на јавниот обвинител да ги гони сторителите на кривични дела за кои гонењето се презема по службена должност. Ова основно право и должност на јавниот обвинител ја гарантира правната сигурност на граѓаните како темелна вредност на владеење на правото. Поаѓајќи од ваквите гаранции и независноста на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, Јавното обвинителство на Република Македонија ќе ги преземе за натамошна постапка предметите за кои Јавниот обвинител на Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите ќе се огласи за ненадлежен за натамошно постапување. Ова легитимно право на јавниот обвинител е засновано на член 21 точка 7 од Законот за кривична постапка, кој го определува јавниот обвинител како единствен тужител за сторителите на кривични дела кои се гонат по службена должност, разграничувајќи го приватниот тужител како надлежен за гонење на сторителите на кривични дела кои се гонат по приватна тужба.

Јавниот обвинител во постапките по преземените предмети, како законити ќе ги користи доказите и прибавените материјали, како докази прибавени на легален начин и во законита постапка.“

Јавното обвинителство ќе поднесе барање до Собранието за автентично толкување на членот 22 од Законот за СЈО

Јавниот обвинител на РМ го свика стручниот колегиум за мислењето на Врховниот суд и предметите на СЈО

Според претседателот на Врховниот суд, законските одредби за СЈО се јасни

Законските надлежности на Врховниот суд

Според претседателот на Врховниот суд, законските одредби за СЈО се јасни

Кривичниот суд во целост го објави дописот до јавниот обвинител на РМ за постапувањето со предметите на СЈО

Кривичниот суд: Јавниот обвинител да се произнесе за постапувањето во предметите на СЈО

Постапката за барање автентично толкување во Деловникот на Собранието на РМ

ВРХОВЕН СУД: По истекот на рокот од 18 месеци, СЈО не е овластен тужител за предистражни и истражни дејствија

Врховниот суд треба да одржи општа седница по повод иницијативите во врска со истрагите на СЈО

Соопштение на Врховниот суд за одржување седница по повод иницијативите во врска со истрагите на СЈО

М.В