/Прочитано:

617

Заклучоци на Вишиот управен суд за донесени пресуди од ЕСЧП

Вишиот управен суд донесе заклучоци по однос на правното прашање за пропорционалност при постапувањето и одлучувањето на управните органи и управните судови, кое произлезе од пресудата на ЕСЧП во предметот Јакимовски и Кари превоз против Северна Македонија А.бр. 51599/11 од 14 ноември 2019 година.

 

 

Исто така, Вишиот управен суд донесе и заклучок по однос на правното прашање за пропорционалност при постапувањето и одлучувањето на управните органи и управните судови, кое произлезе од пресудата на ЕСЧП во предметот Ромева против Северна Македонија А.бр. 32141/10 од 12 декември 2019 година.

М.В