/Прочитано:

466

Законот за заштита на укажувачи ќе се усогласува со Законот за прекршоците

Министерството за правда подготвува измени на Законот за заштита на укажувачи. Целта на законските измени е усогласување на прекршочните одредби од Законот за заштита на укажувачи со одредбите од Законот за прекршоците.

Со Законот за заштита на укажувачи се уредуваат заштитеното пријавување, во јавниот и приватниот сектор, заради заштита на јавниот интерес, правата на укажувачите, како и постапувањето и должностите на институциите, односно правните лица во врска со заштитено пријавување и обезбедувањето заштита на укажувачите.

Со Законот за прекршоците, пак, се уредуваат општите услови за пропишување на прекршоците и прекршочните санкции, општите услови за утврдување на прекршочната одговорност, изрекувањето и извршувањето на прекршочните санкции и се пропишуваат прекршочните постапки.

Резултатите и искуството од досегашната примена на Законот за заштита на укажувачи покажуваат незадоволително ниво на спроведување на Законот, се вели во извештаите за примената на Законот, како од институциите така и од невладините организации.

Незадоволителното ниво на спроведувањето на Законот првенствено се должи на недоволно изразената политичка волја за добро управување и за воспоставување на системот на заштитено пријавување и заштита на укажувачите.

Исто така, се посочува во извештаите,  незадоволителното ниво се должни и на недоволно спроведените активности за подготовка на засегнатите страни за примена на Законот, потоа на отсуството на стратегија и на непостоењето ефикасен надзор на примената на Законот.

Усогласување на закони од областа на туризмот со Законот за прекршоците

Законите од областа на образованието ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

Повеќе закони за комуналните дејности и транспортот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Повеќе закони за урбанизмот ќе се усогласуваат со Законот за инспекциски надзор

Законот за занаетчиство ќе се усогласува со Законот за инспекциски надзор и со Законот за прекршоците

Во подготовка измени на Законот за Царинската управа

Усогласување на законите за едношалтерскиот систем и за трговските друштва со Законот за прекршоците

Повеќе закони од областа на животната средина ќе се усогласуваат со Законот за прекршоците

МВР подготвува измени на повеќе закони заради усогласување со новиот Закон за прекршоците во делот на глобите

Второ читање на законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите

Законите за прекршоците, за управните спорови и за судовите пред Комисијата за европски прашања

Што се предвидува со најновите предложени измени на Законот за судовите, чиј текст го објави Министерството за правда

Пакетот закони од областа на правосудството усвоени на владина седница

Владата ќе расправа за повеќе закони од областа на правосудството предложени од Министерството за правда

Новините во Законот за прекршоците со кои се предвидува намалување на висината на казните

Одржана јавна расправа за нацрт-текстот на Предлог-законот за прекршоците

Измени на Законот за прекршоци чија цел е намалување на прекршочните глоби

„Инфлација од прекршоци во надлежност на несудски прекршочни органи“ – Стратегија за реформи во правосудството

M.В