Правила и услови

Пор­та­лот akademik.mk е во сопственост на Академик ДООЕЛ Скопје. Ве молиме навре­мено да се запо­зна­ете со овие пра­вила и услови за да се избег­нат сите евен­ту­а­лни недо­ра­зби­рања во пона­та­мо­шното кори­стење на пор­та­лот. Со читање на пра­ви­лата и усло­вите, ќе сме­таме дека сте во целост запо­зна­ени со нив и ги при­фа­ќате.
  • Пренос на текст објавен на веб-страницата akademik.mk е дозволено само под услов истиот да не носи делови од оригиналниот текст повеќе од 500 карактери, со задолжително повикување на извор и линк кон оригиналниот текст.
  • Користење на фотографија или видео од akademik.mk не е дозволено без претходно одобрување од сопственикот.
  • Ниту еден дел од akademik.mk  не смее да се користи во незаконски цели, ниту пак за нивно промовирање.
  • Сите содржини на akademik.mk ги користите на сопствена одговорност и порталот не може да се смета за одговорен за какви било штети настанати од неговото користење.
  • akademik.mk содржи и линкови на веб-страници надвор од сопствениот веб. Порталот не може да се смета за одговорен за содржините надвор од оваа страница.
  • Контакт број 3/256 955 и електронска адреса на порталот akademik@akademik.mk