/Прочитано:

1.530

Прописи чии одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во август 2017 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чии одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во август, 2017 година, заедно со целосниот табеларен преглед на одредбите од прописите што стапуваат во примена или престануваат да важат.

На 1 август стапуваат во примена Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на крила за слободно летање, а на 10 август Одлуката за критериумите и стандардите за работењето на платните системи и Одлуката за начинот и методологијата за надзор на платните системи.

На 10 август престанува да важи Правилникот за условите што мора да ги исполнува школата или школскиот центар за обучување воздухопловен персонал, Одлуката за критериуми и стандарди за работењето на платните системи и Одлуката за начин и методологија за вршење надзор на платните системи.

Табеларен преглед на одредбите од прописите што стапуваат во примена или престануваат да важат во месец август 2017 година