/Прочитано:

1.765

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2017 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2017 година, заедно со целосниот табеларен преглед на одредбите од прописите кои стапуваат во примена или престануваат да важат.

Во месец октомври во примена стапуваат два подзаконски акти и престанува да важи еден подзаконски акт. Имено, на 1 октомври стапуваат во примена Упатството за известување од операторите на платните системи и Правилникот за мерките за заштита од пожар и експлозии. На 1 октомври престанува да важи Правилникот за мерките за заштита од пожар, експлозии и опасни материи.

Табеларен преглед на одредбите од прописите кои стапуваат во примена или престануваат да важат