/ Прочитано:

1.739

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2018 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2018 година, заедно со табеларниот преглед на одредбите од прописите што престануваат да важат.

На 31 октомври стапува во примена Листата на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка на документите, идентитетот и физички преглед од страна на официјален ветеринар на граничен премин (*) „Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/2017.

На истиот датум престанува да важи Листата на животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка од страна на официјален ветеринар на граничен премин (*) „Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2012.

Табеларен приказ на прописите чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец октомври 2018 година