/Прочитано:

1.996

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец февруари 2017 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец февруари 2017 година, заедно со целосниот табеларен преглед на одредбите од прописите кои стапуваат во примена.

akad 7

На 19 февруари стапуваат во примена одредби од Законот за основното образование, според кои во основното училиште во кое се реализира ИБ Програма најмалку една четвртина од вкупниот број од вработените наставници во основното училиште треба да имаат познавање од англискиот јазик, најмалку на ниво А1 според Заедничката европска референтна рамка за јазици, што се докажува со стекнат сертификат.

На 1 февруари стапуваат во примена одредби од Правилникот за изменување на Правилникот за информациски систем за следење и управување со потрошувачката на енергија кај лицата од јавниот сектор, додека пак на 15 февруари стапуваат во примена одредби од Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за задолжителната резерва.

Најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец февруари 2017