/Прочитано:

723

Закони чиишто одредби стапуваат во примена во месец ДЕКЕМВРИ 2015

Во месец декември стапуваат во примена одредби од Законот за катастар на недвижности, кои се однесуваат на премерот за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања.

lila

На 31 декември стапуваат во примена одредби од Законoт за катастар на недвижности, кои се однесуваат на премерот за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 168.000 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти. Oдредбата којa се однесува на премерот за примателите на социјална и постојана парична помош и на лицата со ниски бруто примања до 168.000 денари годишно во постапката на утврдување правен статус на бесправно изградени објекти, ќе се применува до истекот на рокот за доставување на геодетски елаборати утврден со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, односно до 31 декември 2015 година.