/ Прочитано:

665

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јуни 2023 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јуни 2023 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за техничките барања за производите и оцена на сообразност, Правилникот за стандардите за биоразградливост кои треба да ги исполнуваат кесите за носење на стоки, начинот на пуштање на пазар на биоразградливи кеси од страна на трговците, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција стапуваат на сила или престануваат да важат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јуни 2023 година