/ Прочитано:

300

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јуни 2024 година

Погледнете ја листата на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во јуни 2024 година, односно потсетете се кои одредби од Законот за управување со отпад стапуваат во примена, односно кои одредби од Законот за возила престануваат да важат, кои подзаконските акти почнуваат да се применуваат или престануваат да важат.

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јуни 2024 година