/ Прочитано:

821

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во март 2023 година

Закони чиишто одредби престануваат да важат:
– на 1.3.2023 година престануваат да важат одредби од Законот за субвенциониран студентски оброк.

Подзаконски акти чиишто одредби почнуваат да се применуваат:
– на 22.03.2023 година почнува да се применува Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/2023), донесена врз основа на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија.

Подзаконски акти чиишто одредби престануваат да важат:
– на 22.03.2023 година престанува да важи Одлуката за задолжителната резерва („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 177/2021, 83/2022, 153/2022, 201/2022 и 251/2022), донесена врз основа на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија.

 

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во март 2023 година