/Прочитано:

1.142

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април 2019 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април 2019 година, заедно со табеларниот преглед.

На 1 април стапува во примена новиот Законот за јавните набавки. Со овој закон се уредуваат начинот и постапките за јавни набавки, надлежностите на Бирото за јавни набавки, надлежностите на Државната комисија за жалби по јавни набавки и правната заштита во постапките за јавни набавки, како и правната заштита во постапките за доделување концесии и договори за јавно приватно партнерство.

На 8 април стапуваат во примена одредби од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити кои се однесуваат на годишната стапка на вкупни трошоци.

На 1 април престанува да важи Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011, 15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016, 120/2016, 165/2017 и 83/2018) и одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

На 1 април стапува во примена Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за индивидуални сметки, а во врска со Правилникот за измена и дополнување кој се однесува на евиденција на даночен број на работодавачот.

На 1 април, исто така, стапува во примена и Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за условите под кои воздухоплов без екипаж може да лета во македонскиот воздушен простор.

Целосен преглед на прописите чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април 2019