/Прочитано:

510

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април 2021 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец април 2021 година, заедно со табеларниот преглед.

На 1 април стапуваат во примена: Правилникот за екипаж на воздухоплов; Правилникот за заедничките основни правила за дејностите во цивилното воздухопловство; Правилникот за летачки операции; Правилникот за изменување на Правилникот за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образец на фискално лого, документот касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот за одобрување и продолжување на дозволата на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на одземање на дозволата за одобрување на производството и продажбата на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување, постапката и документацијата за нивно одобрување за производство и продажба, елементите на фискалната сметка, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за техничко одржување и сервисирање на истите, формата и содржината на барањето за добивање овластување за вршење на контрола и проверка на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема и потребната документација.

На 1 април, исто така, престануваат да важат: Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на авиони; Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на пилоти на хелихоптери; Правилникот за стручно оспособување, проверки и уверенија на стручна оспособеност на кабински персонал во воздухоплов; Правилникот за екипаж на воздухоплов и Правилникот за стручната подготовка, испитите и дозволите за работа на членовите на екипаж на воздухоплов.

Табеларен преглед