/ Прочитано:

8.924

Правен лексикон: RATIO LEGIS

RATIO LEGIS е поим со кој се означува смислата на законот, т.е. барање на мотивот поради кој едно правно правило е донесено, односно утврдено.

На тој начин може да се определи и досегот на тоа правно правило во врска со неговата примена на одредени случаи. Овој поим често овозможува примената на правото да се изврши и преку аналогија, т.е. во случај кој не се совпаѓа со диспозицијата на правното правило, но постои ratio legis и за примена на тоа правно правило и во таков случај.

Правен лексикон: ERROR IURIS

Правен лексикон: DONANDI CAUSA

Правен лексикон: TITULUS ACQUIRENDI

Правен лексикон: AB INITIO