/ Прочитано:

710

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец август 2022 година

На 12.08.2022 година започнува да се применува член 2 од Законот за изменување на Законот за сигурност во железничкиот сообраќај кој се однесува на одредбите од член 13, став 6.

На 10.08.2022 година започнува да се применува Одлуката за изменување на Одлуката за задолжителна резерва.

Деталната листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец август 2022 година погледнете ја на следниот линк Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец август 2022 година.