/ Прочитано:

666

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец септември 2022 година

Само дел од прописите кои започнуваат да се применуваат во месец септември:

01.09.2022 година – Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија;
– 01.09.2022 година – Одлука за постоење на кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија;
– 01.09.2022 година – Календар за организација на учебната 2022/2023 година во јавните средни училишта;
– 01.09.2022 година – Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2022/2023 година;
– 25.09.2022 година – Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците;
30.09.2022 година – Упатството за вршење на проценка на ризик од перење пари и финансирање тероризам за субјектите под надзор на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Деталната листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец септември 2022 година погледнете ја на следниот линк Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец септември 2022 година.