/ Прочитано:

720

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јули 2022 година

На 01.07.2022 година започнуваат да се применуваат одредби од Законот за техничка инспекција, како и Одлуката за содржината на ревизијата на годишните финансиски извештаи и на работењето на банка, Правилникот за начинот на вршење на работите на управување со средства (портфолио) по налог и за сметка на индивидуален клиент и инвестиционо советување и за хартиите од вредност и другите финансиски инструменти во кои може да се вложуваат средствата на клиентот, Правилникот за персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање.

Деталната листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јули 2022 година погледнете ја на следниот линк Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јули 2022 година.