/ Прочитано:

1.846

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец август 2020 година

Во месец август стапуваат во примена одредби од Законот за Централен регистар на население. Овие одредби стапуваат во примена на 28 август и се однесуваат на другите субјекти од членот 4 став (1) точка 7 од овој закон.

Други субјекти во смисла на овој закон се:
– судовите, јавните обвинителства, државното правобранителство,
– правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања,
– правни лица кои даваат и обезбедуваат услуги од јавен интерес, односно субјекти од областа на образовaнието, здравството, социјалната и детската заштита, финансиите, банкарството, осигурувањето, енергетиката, водоснабдувањето, електронските комуникации, поштенските услуги и комуналните услуги;

Табеларен приказ