/ Прочитано:

2.523

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец септември 2020 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец септември 2020 година, заедно со табеларниот преглед.

На 1 септември стапува во примена Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги. Со овој закон се уредуваат создавањето, складирањето и обработката на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.

На 15 септември стапуваат во примена одредби од Законот за научно-истражувачката дејност, додека пак на 17 септември стапуваат во примена одредби од Правилникот за странци. На 1 септември престанува да важи Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, а на 17 септември престанува да важи и Правилникот за странците.

Табеларен преглед на прописите