/Прочитано:

1.235

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец јули 2020 година

Погледнете ја најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец јули 2020 година, заедно со табеларниот преглед. Во месец јули нема прописи чиишто одредби престануваат да важат.

На 1 јули стапија во примена одредби од Законот за јавните набавки, кои се однесуваат на електронскиот пазар на набавки од мала вредност.

На 1 јули стапија во примена и одредби од Уредбата за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

 Табеларен преглед на прописите