Информации

Влада на Република Македонија
„Илинденска" б.б. 1000 Скопје
тел, +389 (2) 3118-022

Влада на РМ

Владата на Република Македонија, како носител на извршната власт е орган на Република Македонија кој работите од својата надлежност ги врши самостојно, во рамките на Уставот, законите и ратификуваните меѓународни договори, а врз основа на принципите на транспарентност, ефикасност и заштита на човековите слободи и права.

Владата ја избира и разрешува Собранието на Република Македонија со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.