Информации

Агенција за стоковни резерви на РМ
ул. Орце Николов бр. 71, 1000 Скопје тел. +389 (2) 3116 249 email. info@asr.gov.mk

Агенција за стоковни резерви

Агенцијата за стоковни резерви е самостоен орган на државната управа, со својство на правно лице.

Агенцијата ги врши управните, стручните и другите работи во врска со стоковните резерви на Република Македонија, а за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

  • Стоковните резерви се формираат, чуваат и обновуваат врз основа на среднорочна и годишна програма, а се користат во случај на воена состојба, вонредна состојба, елементарни непогоди, еколошки катастрофи, како и при поголемо нарушување на пазарот согласно закон.