Информации

Биро за јавна безбедност
„Димче Мирчев“ бб, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3220 045

Биро за јавна безбедност

Бирото  за  јавна  безбедност  е  орган  во  состав  на  Министерството за внатрешни  кој  ги  врши  полициските работи во Министерството и чија организација и надлежност е уредена со  Законот за полиција;

Со Управата раководи директор кој на предлог на министерот го именува и разрешува Владата на Република Македонија за време од четири години. Директорот е самостоен во извршување на работите на Управата и за својата работа му одговара на министерот и на Владата на Република Македонија. На предлог на директорот на Управата, министерот донесува акти за организација и работа и за систематизација на работните места на Управата, на кој Владата на Република Македонија дава согласност.