Информации

Биро за судски вештачења
зграда на Македонска Телевизија, 19ти кат Бул.Гоце Делчев бр.18, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3222-880
факс. +389 (2)3113-663
email:contact@bsv.gov.mk

Биро за судски вештачења

Бирото за судски вештачења, како орган во состав на Министерството за правда е основано со Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите,теријалното работење и сообраќајот  и истото e конституирано од 01.04.1979 година.

Бирото врши:

 • вештачења;
 • експертизи;
 • супер вештачења како второстепен орган по веќе изготвени наоди и мислења од други приватни агенции и вешти лица, а начело на двостепеност го пропишува и гарантира Уставот на Република Македонија.
Бирото врши вештачење од областа на:
 • финансиско-материјално работење (вештачења од областа на даночниот систем, сметководственото работење, девизното и царинското работење, надворешно-трговското работење, изготвување на експертизи и супер вештачења за потребите на судовите и за други баратели);
 • градежништвото и архитектура  (изготвување наоди и мислења по извршени вештачења и супер вештачења, вршење на проценка на имот на стопански субјекти при нивна регистрација, трансформирање или во тек на стечајни постапки, вршење надзор при изградба на инвестициони и други објекти);
 • сообраќај и машинство  (изготвување на вештачења и супер вештачења од областа на сообраќајот, машинството, електротехниката, изготвување на елаборати и експертизи за потребите на судовите и други баратели, вршење на проценка на возила, вршење на реконструкции на лице место по сообраќајни незгоди);
 • електротехниката;
 • земјоделието;
 • сточарството;
 • шумарството;
 • пчеларството;
 • геологијата;
 • хидрогеологијата;
 • геодезијата.

Бирото врши проценки и  на:

 • вредноста на претпријатијата со општествен капитал;
 • капиталот (основната главнина) на трговските друштва;
 • возила, згради, ниви, шуми;
 • опрема;
 • индустриски градежни објекти;
 • драгоцени метали;
 • секаков вид на движен и недвижен имот;
 • вредноста и утврдување надомест за денационализиран имот;
 • вредноста на имот на правни и физички лица.