Информации

Дирекција за заштита и спасување на РМ
ул. ”Васко Карангелески” бб, 1000 Скопје
тел.+389 (2) 3247 202
факс. +389 (2) 3247 225
email. dzs@dzs.gov.mk

Дирекција за заштита и спасување

Дирекцијата за заштита и спасување заради извршување на работите за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифтии и други несреќи ги врши работите што се однесуваат на:

 • изработка на Планот за заштита и спасување;
 • изработува Процена на загрозеност од епидемии, епизотии, епифотии и други несреќи во соработка со надлежните органи на државната управa;
 • го организира и подготвува системот за заштита и спасување;
 • предлага мерки за опремување и развој на системот за заштита и спасување во Републиката;
 • обезбедува функционирање на системот за спречување и откривање на настанување и отстранување на последиците од природните непогоди;
 • обезбедува навремено ангажирање и ефикасна употреба на републичките сили за заштита и спасување и тимовите за брз одговор;
 • се грижи за целосно вградување на мерките за заштита и спасување;
 • обезбедува реализација на стратешките и среднорочните цели за заштита и спасување;
 • учествува во пополнувањето и спроведувањето на мобилизацијата на републичките сили за заштита и спасување;
 • ги согледува потребите за развој и врши опремување на републичките сили за заштита и спасување;
 • организира и спроведува вежбовни активности за потребите за заштита и спасување;
 • изработува наставни планови и програми за обука за заштита и спасување;
 • планира, организира и спроведува вежбовни активности и учество на колективните системи за заштита и спасување надвор од територијата на Република Македонија;
 • изработува стручни упатства од областа на заштитата и спасувањето и
 • утврдува нормативи и стандарди за системот за заштита и спасување и врши други работи утврдени со закон.

    Дирекцијата за заштита и спасување е самостоен орган на државната управа.