Информации

Државен инспекторат за труд
„Партизански Одреди“ бр. 48-а, 1000 Скопје
тел. +389 (2) 3116 110

Државен испекторат за труд

Државниот испекторат за труд (или популарно познат како Трудова инспекција) функционира како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика и за својата работа директно одговара пред министерот за труд и социјална политика. Испекторатот за труд делува на територијата на целата држава преку воспоставената мрежа на испектори која брои 71 инспектори за работни односи, односно 60 инспектори за работни односи и плус 11 интегрирани инспектори за работни односи и безбедност и здравје при работа како и 38 инспектори за безбедност и здравје при работа.