Информации

Агенција за електронски комуникации на РМ
ул. “Димитрие Чуповски” бр.13, 1000 Скопје
тел:+389 (2) 3289 - 200
факс:+389 (2) 3224 - 611
е-маил: contact@aec.mk

Фиксна служба

Фиксна служба е радиокомуникациска служба помеѓу определени фиксни точки.

Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба се поднесува до Агенцијата во пишана форма согласно  Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф. За издавање на одобрение за користење на радиофреквенции за фиксна служба, се доставуваат следните документи:

За користење на радиофреквенции за фиксна служба се плаќа годишен надоместок според Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции .