Информации

Агенција за електронски комуникации на РМ
ул. “Димитрие Чуповски” бр.13, 1000 Скопје
тел:+389 (2) 3289 - 200
факс:+389 (2) 3224 - 611
е-маил: contact@aec.mk

Копнена мобилна служба

Копнена мобилна служба е мобилна радиокомуникациска служба помеѓу базни станици и копнени мобилни станици или помеѓу копнени мобилни станици.

Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба се поднесува до Агенцијата во пишана форма согласно icon Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на рф.

При поднесување на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции се поднесува:

За користење на радиофреквенции за мобилна служба се плаќа годишен надоместок според icon Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.